Wyciąg z wewnętrznego programu zapewnienia jakości robót

(...) Osobą odpowiedzialną za jakość i terminowość wykonanych robót jest kierownik robót.

 1. Jakość robót kontrolowana jest codziennie przez kierownika robót, jak również leży w żywotnym interesie każdego z pracowników zatrudnionych przy inwestycji w związku z uzależnieniem od jakości robót premii wypłacanej każdemu z nich.
 2. Przedsiębiorstwo nasze dysponuje pełnym zestawem elektronicznych przyrządów pomiarowych mających zastosowanie przy każdej z możliwych realizacji w dziedzinie elektroenergetyki:
  1. MIC-1 o nr fabrycznym 022886/96 do pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów,
  2. MZC-2 o nr fabrycznym 10204a/96 do pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  3. MPR-1 o nr fabrycznym 061446/97 do badania skuteczności działania wyłączników różnicowo – prądowych,
  4. KEW-6050 o nr fabrycznym 01891 do badania skuteczności działania wyłączników różnicowo – prądowych i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  5. CHY 631 o nr fabrycznym 002547 do badania natężenia oświetlenia.
  6. DSP-4300 o nr fabrycznym 8465017 do pomiaru i certyfikacji sieci komputerowych,
 3. Pomiary wykonywane są przez dwóch elektryków ze świadectwem kwalifikacji SPE/SEP, a wyniki zapisywane na utworzonym przez naszą firmę przejrzystym formularzu pomiarowym. Zasady ich wykonywania są zgodne z PN-IEC 60364-6-61:2000. W przypadku wyników nie pozwalających zakwalifikować ochrony danego urządzenia lub obwodu jako skutecznej następują natychmiastowe działania mające na celu wyeliminowanie tego mankamentu i powtórny pomiar całej instalacji lub urządzeń. Protokoły pomiarowe są przedstawiane kierownikowi robót, a po jego pozytywnej opinii przedstawiane inwestorowi. Kopia zestawu protokołów jest przechowywana w siedzibie firmy P.H.U. ELBUD zarówno w postaci wydruków komputerowych, jak i elektronicznej na dysku CD-ROM.

(...) Wszystkie materiały używane przez nas posiadają certyfikaty dopuszczenia do obrotu oraz, gdy jest taki wymóg, zaopatrzone są w świadectwa badań przeprowadzonych przez Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Niezależnie od posiadanych certyfikatów, każdy asortyment materiałowy sprawdzany jest przed zamontowaniem przez dwóch monterów, w tym co najmniej jednego elektryka posiadającego świadectwo kwalifikacji SPE/SEP.

 1. W razie stwierdzenia jakości robót odbiegających od przyjętego przez nas wysokiego poziomu następuje finansowe obciążenie odpowiedzialnych za wykonanie danego etapu robót monterów i natychmiastowe usunięcie „niedoróbek” pod stałym nadzorem kierownika robót. Materiały, w których wykryto wady nie pozwalające na zamontowanie i ich bezpieczne użytkowanie są przed zamontowaniem wycofywane i wymieniane na pozbawione wad i usterek.
stat4u